+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

ECDL testování

O konceptu ECDL / ICDL 

(www.ecdl.cz)

Původem evropský projekt ECDL (European Certification of Digital Literacy, dříve European Computer Driving Licence) představuje dnes již celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních technologií, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti. Nejnověji je koncept mezinárodně označován zkratkou ICDL (International Certification of Digital Literacy).

Přínos konceptu ECDL / ICDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky / testy).

Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol, přes programy pro zaměstnané, nezaměstnané nebo digitálně vyloučené osoby, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek (testů) v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu.

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de-facto jako mezinárodní standard.

GARANCE KVALITY

Garanty jednotné vypovídací schopnosti ECDL / ICDL certifikátů a kvality celého konceptu ECDL / ICDL jsou nadnárodní organizace Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd a ICDL Foundation (do roku 2018 ECDL Foundation), nezisková nadace založená v Irsku v roce 1997 za podpory Evropské komise za účelem koordinace, podpory a rozvoje konceptu ECDL ve světě.

Licenci pro šíření konceptu ECDL v České republice získala v roce 1999 Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), členka CEPIS. ČSKI je nezisková organizace (profesní občanské sdružení) která ručí za kvalitu konceptu ECDL / ICDL v ČR. Za účelem zajištění činností spojených s provozem a šířením tohoto konceptu ČSKI ustanovila pracovní skupinu pro rozvoj digitální gramotnosti (ECDL-CZ), kterou v rámci své firemní společenské odpovědnosti zásadní měrou podporuje významná česká technologická společnost CertiCon a.s.

ECDL / ICDL zkoušky lze skládat pouze u vzdělávacích organizací, resp. testovacích středisek k tomu účelu akreditovaných příslušným národním licenciátem, a to prakticky ve kterékoli zemi na světě. Vyhodnocování výsledků ECDL /ICDL zkoušek mohou provádět pouze speciálně vyškolení a pro tento účel akreditovaní testeři.

CELOSVĚTOVÝ STANDARD

Koncept ECDL vznikl v západní Evropě s cílem stanovit minimální rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností potřebných pro účelné, efektivní a bezpečné využívání digitálních technologií, a současně vyvinout standardizovaný, objektivní a nezávislý způsob jejich ověřování.

V listopadu 2001 vrcholná skupina expertů (zástupců členských zemí EU) ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), doporučila Evropské komisi přijmout koncept ECDL jako celoevropské schéma certifikace základních IT dovedností. Mezinárodně definovaný vzdělávací obsah a jednotný způsob provádění praktických zkoušek se rychle staly standardem nejen v mnoha zemích Evropy, ale i celého světa.

Řada významných národních i nadnárodních společností integrovala principy konceptu ECDL / ICDL do vzdělávacích programů svých zaměstnanců. Orgány a instituce státní správy v celé řadě zemí (nejen v EU) využívají měřitelnost digitálních kompetencí konceptu ECDL / ICDL jako zdroj informací pro další vzdělávání svých úředníků i jako nástroj personální politiky. Tisíce škol všech stupňů v rámci mnoha zemí světa pak vyučují dle ECDL / ICDL sylabů a ověřují nabyté znalosti a dovednosti formou ECDL / ICDL zkoušek – získané certifikáty pak pomáhají absolventům škol při vstupu na trh práce. Často je koncept ECDL / ICDL ve světě využíván ministerstvy školství jako nástroj pro digitální vzdělávání pedagogů. Řada členských zemí využívá koncept ECDL / ICDL jako nezávislý nástroj pro měření výsledků rekvalifikačních procesů.

Prudký rozvoj digitálních technologií donutil po roce 2014 Evropskou komisi k novému zmapování existujících vzdělávacích systémů a standardů v oblasti digitálních kompetencí obyvatelstva. Výsledkem bylo vytvoření univerzálního vzdělávacího rámce DIGCOMP. Koncept ECDL / ICDL byl jedním z nejvýznamnějších systémů, které byly v rámci projektu DIGCOMP vyhodnocovány a byl shledán jako velmi dobrý příklad, jak rámec DIGCOMP v praxi naplňovat.

Aktuální informace o použití konceptu ECDL (ICDL) v různých zemích světa i oborech lidské činnosti je možné získat na oficiálních stránkách ICDL Foundation.

Proč využít pro vzdělávání a certifikaci koncept ECDL / ICDL?

V ČEM JE VÝJIMEČNÝ?

 • JE STANDARDIZOVANÝ … na celém světě jsou používány stejné sylaby, stejné zkušební úlohy, stejná procesní pravidla a podmínky zkoušek; vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost
 • JE OBJEKTIVNÍ … mezinárodně jednotná metodika hodnocení výsledků zkoušek, národní a mezinárodní inspekce kvality a národní profesní neziskové organizace jsou garanty kvality korektnosti závěrečných zkoušek; hodnocení výsledků zkoušek je anonymní
 • JE NEZÁVISLÝ … zkoušky jsou nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů
 • JE MĚŘITELNÝ … všechny programy mají své sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány a které strukturovaně, přesně a konkrétně specifikují požadovaný rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností
 • JE PRAKTICKÝ … drtivá většina zkušebních úloh je "ze života", zkoušky probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi

CO MŮŽE PŘINÉST JEDNOTLIVCŮM?

 • ECDL / ICDL CERTIFIKÁTY … mezinárodně uznávané doklady jsou cestou, jak snadno, rychle a důvěryhodně komukoli doložit úroveň vlastních digitálních znalostí a dovedností
 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE … malé a střední podniky vyhledávají především zaměstnance s dostatečnými přenositelnými digitálními dovednostmi
 • ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY NA TRHU PRÁCE … přenositelné digitální dovednosti zvyšují schopnost přizpůsobit se operativně novým požadavkům zaměstnavatele nebo změnám profese
 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ … digitálně gramotní a kvalifikovaní studenti lépe zvládají nápor vysokoškolského studia
 • ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ … vlastních znalostí a dovedností práce s digitálními technologiemi
 • OSOBNÍ MOTIVACI … pro další vzdělávání nejen v oblasti digitálních technologií
 • OSOBNÍ USPOKOJENÍ … z efektivnějšího a smysluplného využívání digitálních technologií
 •  ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY … a následně lepší pracovní výsledky, a to nejen při práci s digitálními technologiemi
 •  ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE … nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli

CO MŮŽE POSKYTNOUT VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACI?

 • SROZUMITELNOU INFORMACI … o tom, že vzdělávaná osoba disponuje potřebnou úrovní přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a že je možné smysluplně navázat dalším vzděláváním
 • NÁSTROJ NA ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ … vzdělávané osoby se vzdělávají mnohem intenzivněji, protože jsou si vědomy, že jim nepostačí pouhá účast na školení, ale že budou skládat závěrečné zkoušky
 • OBJEKTIVNÍ ZPĚTNOU VAZBU … kterou může vzdělávací organizace cíleně využít při následném vzdělávání nebo zvyšování kvality svých vzdělávacích služeb

CO MŮŽE POSKYTNOUT ZAMĚSTNAVATELŮM?

 • SROZUMITELNOU INFORMACI … že držitel některého z ECDL / ICDL certifikátů umí smysluplně a efektivně využívat digitální, resp. informační a komunikační technologie
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU ČASU … při přijímacích pohovorech není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. "umí s počítačem"
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ … digitálně gramotné či kvalifikované zaměstnance není nutné dlouho a nákladně "dovzdělávat"; ti se mohou ihned a efektivně věnovat plnění pracovních úkolů
 • MOŽNOST OBJEKTIVNĚ POSOUDIT … přenositelné digitální znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců a možnost následně cíleně investovat do vzdělávání jen v takových oblastech a do těch zaměstnanců, kde je to potřebné
 • EFEKTIVNÍ NÁSTROJ … pro řízení lidských zdrojů a pro personální politiku v organizaci
 • SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU PODPORU … digitálně gramotní zaměstnanci již nezatěžují své kolegy či technickou podporu zaměstnavatele s jednoduchými nebo opakovanými dotazy a problémy

 

Certifikáty konceptu ECDL / ICDL

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL certifikáty jsou již řadu let doporučovány a využívány de-facto jako celosvětový standard.

certifikaty

V době vzniku mezinárodního konceptu ECDL existoval pouze jeden typ ECDL certifikátu, který byl vydáván za sedm úspěšně složených ECDL zkoušek. Zjednodušená verze – certifikát ECDL Start, vyšel vstříc méně zkušeným uživatelům počítačů a vyžadoval úspěšné složení nejméně čtyř ECDL zkoušek. Zatímco certifikát ECDL Start dokládá digitální gramotnost svého držitele, tak certifikát ECDL signalizuje širší digitální dovednosti na úrovni tzv. digitální kvalifikace. Oba certifikáty dokládají především znalosti a dovednosti z oblasti tzv. přenositelných digitálních kompetencí.

Certifikáty ECDL Advanced a ECDL Expert byly zavedeny současně se zveřejněním pokročilého programu ECDL Advanced určeného zkušeným uživatelům zejména kancelářského programového vybavení.

S rozvojem konceptu ECDL a s přibývajícími moduly z mnoha různých oblastí digitálních technologií byla pravidla vystavování certifikátů postupně upravována tak, aby respektovala nové trendy ve vzdělávání i na trhu práce, to vše při zachování historické kontinuity a neomezené platnosti certifikátů.

Certifikát ECDL Profile umožňuje svému držiteli doložit úspěšně složené libovolné ECDL zkoušky bez ohledu na ECDL programy, se kterými souvisí. Certifikovat tak lze nejrůznější vzdělávací profily (kombinace ECDL modulů) požadované zaměstnavateli, vyučované ve školách nebo stanovené na základě zcela individuálních požadavků.

Nejnovějšími certifikáty v oblasti digitálních kompetencí jsou certifikáty řady ICDL Profile, které reagují na moderní trendy ve vzdělávání. Zatímco certifikát ICDL Profile Digital Literacy je reakcí na standardy Evropské komise, certifikáty ICDL Create & Collaborate a ICDL Compute & Code vychází vstříc požadavkům všeobecně vzdělávacích a odborných škol.

Některé typy ECDL / ICDL certifikátů je možné získat po celém světě a některé jen v evropských zemích. Certifikáty vydávané na základě schválených národních programů je možné získat pouze v zemi původu příslušného programu. V ČR jde například o certifikát Digitální fotografie.

Všechny ECDL a ICDL certifikáty jsou centrálně evidovány národními autoritami, mohou být kdykoli opětovně vystaveny a mají časově neomezenou platnost.

 

Testování ECDL na naší škole

Základní moduly

 • Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů (soubory a adresáře)

je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost.

 • Modul M3 - Zpracování textu (Word)

je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost, který je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost.

 • Modul M4 - Práce s tabulkami (Excel)

je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel.

 • Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace (Internet a email)

je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Outlook a Internet Exploreru.

Standardní moduly

 • Modul M5 - Použití databází (Access)

je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí.

 • Modul M6 - Prezentace (PowerPoint)

je zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí.

 

Jaký certifikát žák na naší škole může získat?

Certifikát ECDL Profile

Certifikát ECDL Profile (ECDL Profile Certificate) – relativně nový typ mezinárodně platného certifikátu, který má univerzální, resp. průřezový charakter. K datu vystavení obsahuje aktuální výčet všech úspěšně absolvovaných zkoušek konceptu ECDL / ICDL, a to nezávisle na tom, do kterého programu je zkouška standardně zařazena. Certifikát ECDL Profile dokládá znalostní a dovednostní profil svého držitele.

Profile

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro zápis každé konkrétní zkoušky do tohoto certifikátu je přesně popsán odpovídajícími mezinárodně standardizovanými ECDL Sylaby.

Podmínky vydání certifikátu

Zájemce o certifikát ECDL Profile musí úspěšně složit nejméně jednu zkoušku z libovolného programu konceptu ECDL / ICDL.

Certifikát ECDL Profile se dříve v ČR nazýval „ECDL Modular Certificate” a má časově neomezenou platnost.

 

Cena testování

Cena testování z jednotlivých modulů (celé profilové zkoušky) se řídí pravidly pro testování ECDL. Pro Vaši cenu se informujte u manažera testovacího střediska CZ038.