+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

Přijímací řízení 2024/2025

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. vyhlašuje v souladu s § 60 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 422/2023 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Ke vzdělávání na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Na základě školského zákona v platném znění, rozhodla ředitelka o počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2024/2025 takto:

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 56

Ve školním roce 2023/2024 budou žáci přijímáni do studijního oboru:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – specializace cestovní ruch a průvodcovství
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – specializace informační technologie a programování
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – specializace sportovní marketing a management

  

Přijímáni budou i cizinci (jiný mateřský jazyk) a žáci se SVP (speciální vzdělávací potřeby).

 

Pro podání přihlášky není potřebné potvrzení o zdravotní způsobilosti. Škola na studijní obor 63-41-M/02 nevyžaduje  stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

 

Přihlášku ke vzdělávání-studiu do prvního kola přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy formou elektronického systému, DIPSY, formou výpisu z elektronického systému DIPSY nebo na předepsaném tiskopisu.

 

Termín pro odeslání přihlášky je pro první kolo přijímacího řízení do 20. 2. 2024.

 

Povinné jednotné přijímací zkoušky:

 • 12. 4. 2024 – 1. termín
 • 15. 4. 2024 – 2. termín

Náhradní termín:

 • 29. 4. 2024
 • 30. 4. 2024

Započítává se lepší výsledek.

 

Kritéria přijímacího řízení                   

Uchazeč se musí účastnit přijímacích zkoušek ve stanoveném termínu. Při tom uchazeč musí respektovat všechna stanovená pravidla a pokyny pedagogických pracovníků řídících zkoušky tak, aby byla dodržena jejich regulérnost.

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství, v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se promíjí při přijímacím řízení na SŠ na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka u této osoby ověří škola rozhovorem. Dále má žák na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání v SŠ právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Uchazeči dle předchozího odstavce jsou povinni spolu s žádostí doložit, že jsou cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Uchazeči s SVP jsou povinni před přijímacím zkouškami doložit zprávu školského poradenského zařízení a požádat o její zohlednění v přijímacím řízení (jako přílohu přihlášky ke vzdělávání).

 

Uchazeč může získat celkem 100 bodů.

 

Body budou rozděleny následovně:

1. Jednotná přijímací zkouška (80 % - 80 bodů)

 • z českého jazyka a literatury (40 bodů)
 • z matematiky (40 bodů)

2. Prospěchový průměr za klasifikační období (20 % - 20 bodů)

 • pololetí 8. ročníku (10 bodů)
 • pololetí 9. ročníku (10 bodů)

PROSPĚCHOVÝ PRŮMĚR

BODY

1,00 - 1,10

10

1,11 - 1,20

9

1,21 - 1,30

8

1,31 - 1,40

7

1,41 - 1,50

6

1,51 - 1,60

5

1,61 - 1,70

4

1,71 - 1,80

3

1,81 - 1,90

2

1,91 - 2,00

1

nad 2,01

0

 

Celkové hodnocení                                            

 • Pořadí přijatých žáků je dáno výsledným součtem bodů z výše uvedených částí.
 • V případě rovnosti bodů celkového bodového zisku rozhoduje o pořadí součet bodů z obou testů jednotné přijímací zkoušky.
 • Je-li tento součet stejný, rozhoduje vyšší počet bodů z testu z českého jazyka.
 • Je-li i ten stejný, rozhoduje vyšší počet bodů z testu z matematiky.
 • Je-li i ten stejný, výsledné pořadí určí známka z českého jazyka na vysvědčení z 1. pololetí 9. třídy základní školy, a to tak, že uchazeč s lepší známkou bude upřednostněn.
 • Je-li i ta stejná, výsledné pořadí určí známka z matematiky na vysvědčení z 1. pololetí 9. třídy základní školy, a to tak, že uchazeč s lepší známkou bude upřednostněn.
 • V krajním případě, dojde-li k tomu, že všechny výše uvedené způsoby rozřazení uchazečů selžou, rozhodne se o konečném pořadí pomocí náhodného losování za přítomnosti ředitele a minimálně dvou členů Školské rady. O tomto losování bude proveden záznam, který bude součástí spisové dokumentace.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024 v elektronickém systému DIPSY, na webových stránkách školy a ve škole na vstupních dveřích do budovy.

 

Zákonní zástupci přijatých uchazečů budou následně e-mailem vyzváni k podpisu Studijní smlouvy a volbě studijního zaměření v rámci oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie (SMM, CR, IT).

  

 

Přihláška (pdf)

Přihláška (excel)

Hodnocení prospěchu (pdf)

Hodnocení prospěchu (exel)

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (pdf)

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (excel)

 

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024/2025 

 

 

NAHLÍŽENÍ DO SPISU

Před vydáním rozhodnutí v rámci přijímacího řízení mají zákonní zástupci uchazečů právo nahlédnout do spisu.

Toto právo je možné uplatnit v sekretaritátu školy ve všední dny 10. - 14. 5. 2024 vždy v době 9:00 - 10:00.

Možnost nahlédtnout do spisu je pouze zákonné právo, nikoliv  povinnost uchazečů (resp. jejich zákonných zástupců).

Upozorňujeme, že součástí spisu NENÍ rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ani jiná forma informace o výsledku přijímacího řízení. Jde pouze o seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí.

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 1. kolo